Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

Zmiany skórne indukowane leczeniem biologicznym u pacjentów z choroba Leśniowskiego-Crohna/Skin lesions induced by biological therapy in patients with Crohn’s disease

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Skin Disorders

Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, SKN przy Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun pracy/Tutor: dr n. med. Wiśniewska-Jarosińska Maria
Autorzy/Authors: Włodarczyk Marcin (dr.mwlodarczyk@gmail.com), Sobolewska Aleksandra, Wójcik Bartosz, Loga Karolina
Temat/Subject: Zmiany skórne indukowane leczeniem biologicznym u pacjentów z choroba Leśniowskiego-Crohna/Skin lesions induced by biological therapy in patients with Crohn’s disease

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:
Crohn’s disease belongs to inflammatory bowel disease. It is characterized by a chronic course with unknown pathogenesis. As a result of the interaction of environmental, genetic and infectious factors comes to inappropriate activation of the immune system. The imbalance between pro- and anti-inflammatory cytokines in CD patients leads to excessive activation of Th1 cells and the production of IL-1β, IL-2, IL-10, IL-12, IL-18, TGF-β and TNF-α. There are also indications of inappropriate activation of lymphocytes Th 17 dependent on IL-23.
CD’s symptomatology is very diverse. There are general symptoms such as: fever, weakness and weight loss, intestinal symptoms such as abdominal pain and diarrhea, and extraintestinal manifestations. The most common extraintestinal manifestations are: arthritis, hematologic disorders, uveitis, histopathological changes in liver and biliary tract, and skin changes. Skin lesions can be divided into changes characteristic of IBD – gangrenous dermatitis and erythema nodosum, as well as non-characteristic skin lesions.

Among other medications biological treatment is used IBD therapy. The aim of anti-TNF-α treatment is a suppression of pathological immune track, responsible for the occurrence of changes during the course of CD. Some hypotheses named “treat and trigger” postulate that inhibition of one pathway may lead to activation of another, also pathogenic. Biological treatment can potentially cause a number of adverse effects, among them a large number of skin complications. There may be local skin reactions, psoriasis, and even skin cancer. It has been suggested that the suppression of TNF-α can stimulate other immune pathway, whose activation can result in the formation of new, pathological skin reactions.

According to recent reports, suppression of TNF-α and INF-γ production refers to an immune system to pathway associated with activation of Th-17-dependent on IL-23. Excess level of IL-17 is responsible for changes in the dermis.

Objective: To assess the diversity of skin lesions in patients with Crohn’s disease during treatment with anti-TNF-α and measure the plasma levels of IL-17, IL-23 and IFN-γ on their development.

Materials and methods: a prospective study of a group of 35 patients Crohn’s disease on biological therapy. Data were collected on the basis of blood tests, analysis of medical records, survey and measurement of IL-17, IL-23 and IFN-γ levels.

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:
Choroba Leśniowskiego-Crohna (chLC) należy do nieswoistych chorób zapalnych jelit (nchzj). Jest schorzeniem o przewlekłym przebiegu i nieznanej patogenezie. W wyniku interakcji czynników środowiskowych, genetycznych oraz infekcyjnych dochodzi do nieprawidłowej aktywacji układu immunologicznego. Zachwianie równowagi między cytokinami prozapalnymi a przeciwzapalnymi prowadzi do nadmiernej aktywacji limfocytów Th1 oraz nadprodukcji IL-1β, IL-2, IL-10, IL-12, IL-18, TGF-β oraz TNF-α. Istnieją doniesienia o nieprawidłowej aktywacji limfocytów Th-17 na drodze zależnej od IL-23. W okresach zaostrzenia choroby pacjenci skarżą się na gorączkę, osłabienie, utratę masy ciała, objawy jelitowe, do których należą bóle brzucha oraz przewlekła biegunka, a także objawy pozajelitowe. Do powszechnych manifestacji pozajelitowych zaliczamy: artropatię, zaburzenia hematologiczne, zapalenie błony naczyniowej oka, zmiany w obrazie histopatologicznym wątroby i choroby dróg żółciowych oraz zmiany skórne. Patologie w obrębie skóry można podzielić na zmiany charakterystyczne dla nchzj tj. zgorzelinowe zapalenie skóry oraz rumień guzowaty, a także nieswoiste reakcje skórne. Preparaty anty-TNF-α stosowane w terapii nchzj mają na celu supresję patologicznego szlaku odpowiedzialnego za występowanie zmian w przebiegu chLCh. Istnieją hipotezy nazywane zjawiskiem ,,treat and trigger” postulujące, iż zablokowanie jednego szlaku może powodować aktywację innego, również chorobotwórczego. Leki biologiczne rzadko wywołują działania niepożądane, wśród których szeroką i zróżnicowaną grupę stanowią powikłania skórne. Mogą to być odczyny miejscowe, tarczki łuszczycowe, a nawet nowotwory skóry. Sugeruje się, iż supresja TNF-α może u osób z CHLC pobudzić inny szlak immunologiczny, którego aktywacja może powodować powstawanie nowych, zmian w obrębie skóry. Według doniesień zablokowanie szlaku związanego z nadmierną produkcją TNF-α oraz INF-γ oprowadzi do aktywacji limfocytów Th-17, a odpowiedź taka jest zależną od IL-23. Nadmiar IL-17 jest odpowiedzialny za zmiany w obrębie skóry właściwej
Cel: Ocena różnorodności zmian skórnych oraz stężenia IL-17, IL-23 i INF-γ u pacjentów z chLC w trakcie leczenia preparatami anty-TNF-α
Materiał i metody: badaniem objęto grupę 35 pacjentów z choroba chLC leczonych biologicznie. Dane zostały zgromadzone na podstawie analizy dokumentacji medycznej, przeprowadzonej ankiety oraz pomiaru stężenia IL-17, IL-23 oraz IFN-γ w surowicy. Pomiar stężenia wymienionych cytokin wykonano metoda ELISA
Wyniki i wnioski zostaną zaprezentowane podczas Konferencji

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>