Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

Wstrząs hipowolemiczny krwotoczny, powikłany ostrą niezapalną niewydolnością nerek. Zastosowanie technik ciągłych nerkozastępczych w Oddziale Intensywnej Terapii. Opis przypadku./Hypovolemic hemorrhagic shock causing acute non inflammatory renal failure – use of continuous renal replacement therapy in an Intensive Care Unit. Case Report.

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Emergency medicine & Orthopaedics

Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi/Medical University of Lodz, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW/Department of Anaesthesiology and Intensive Care, II Department of Ophthalmology, Medical University of Lodz
Opiekun pracy/Tutor: hab. n. med. prof. nadzw. UM Waldemar Machała, lekarz Przemysław Dobielski/Waldemar Machała M.D., Ph.D., Przemysław Dobielski M.D.
Autorzy/Authors: Karolina Gruszkowska (karolinagruszkowska@yahoo.com), Paweł Sikora
Temat/Subject: Wstrząs hipowolemiczny krwotoczny, powikłany ostrą niezapalną niewydolnością nerek. Zastosowanie technik ciągłych nerkozastępczych w Oddziale Intensywnej Terapii. Opis przypadku./Hypovolemic hemorrhagic shock causing acute non inflammatory renal failure – use of continuous renal replacement therapy in an Intensive Care Unit. Case Report.

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:
Acute non inflammatory renal failure can be a result of hypovolemic hemorrhagic shock. It is a factor that aggravates the prognosis and increases mortality. Techniques of renal replacement therapy such as continuous veno-venous hemodiafiltration (CVVHDF), are key elements in therapy to achieve improvement of patients’ physiology and restore the pre-event state.
This paper presents the case of a 31-year-old patient who was admitted to the Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Lodz at Żeromskiego Street.
The patient brought by ambulance in very severe general condition due to numerous stab wounds of the chest and abdomen, inflicted by knife. On admission to hospital the patient without contact, in a state of hemorrhagic shock with undetectable blood pressure with the compensatory tachycardia 140/min. The patient was qualified for urgent surgical intervention. Under exploratory laparotomy, damage to the right common iliac artery was diagnosed and implantation of dacron graft was performed. On the zero day after surgery the patient was diagnosed with an acute non inflammatory renal failure and renal replacement therapy was included: continuous veno-venous hemodiafiltration. The anticoagulant in this technique is heparin in continuous infusion. Due to the impending necrosis of a right foot, which was a result of the massive swelling on the first day after the operation, a right lower leg incision (fasciotomy) was performed. Bleeding from a cut was the cause of anemia with following thrombocytopenia. Thrombocytopenia can also be the result of heparin therapy (HIT). The technique of continuous veno-venous haemodiafiltration was replaced by continuous veno-venous hemodialysis citrate. Citrate was included instead of heparin.
On the twenty-ninth day of treatment a spontaneous diuresis occurred. After normalization of inflammatory parameters and renal efficiency, the patient was referred for further treatment to the Department of Surgery in a general improving state.

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:
Ostra niezapalna niewydolność nerek (ONNN) może być następstwem wstrząsu hipowolemicznego krwotocznego. Jest to czynnik obciążający rokowanie i zwiększający śmiertelność. Techniki leczenia nerkozastępczego, takie jak ciągła hemodiafiltracja żylno-żylna (CVVHDF), są kluczowymi elementami terapii, prowadząc do poprawy stanu chorego i przywrócenia fizjologii sprzed zdarzenia; po opanowaniu wcześniej objawów ostrej hipowolemii.
Autorzy przedstawili przebieg choroby 31-letniego pacjenta, który został przyjęty do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi szpitala im. WAM przy ul. Żeromskiego.
Chory został przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) w bardzo ciężkim stanie ogólnym, spowodowanym licznymi ranami kłutymi – klatki piersiowej i jamy brzusznej. Przy przyjęciu do szpitala pacjent był bez kontaktu logicznego. Rozpoznano objawy wstrząsu krwotocznego, kierując się wywiadem oraz m.in. nieoznaczalnym ciśnieniem tętniczym krwi (NiBP) i tachykardią do 140/min. Chory tuż po przyjęciu do szpitala został zakwalifikowany do operacji w trybie ratunkowym. Wykonano laparotomię zwiadowczą, rozpoznano uszkodzenie tętnicy biodrowej wspólnej prawej i wykonano zabieg wszczepienia protezy dakronowej. Po operacji stan chorego zaczął się poprawiać. Ustąpiły objawy hipoperfuzji. Chorego można było również odłączyć od respiratora i ekstubować. W zerowej dobie po zabiegu rozpoznano ostrą niezapalną niewydolność nerek i włączono terapię nerkozastępczą, żylno-żylną hemodiafiltracji. Jako leku przeciwkrzepliwego użyto heparyny w ciągłym wlewie. W pierwszej dobie pooperacyjnej zaszła konieczność wykonania fasciotomii podudzia prawego (zagrożenie martwicą stopy prawej w następstwie masywnego obrzęku). Krwawienie po nacięciu powięzi było przyczyną kolejnej anemizacji, której towarzyszyła małopłytkowość. W diagnostyce różnicowej małopłytkowości – brano pod uwagę możliwość wystąpienia zespołu HIT. Z tego powodu, jako czynnika antykoagulacyjnego w CVVHD użyto cytrynianu, zaprzestając podawania heparyny. Podjęte czynności skutkowały podwyższenie liczby płytek krwi.
Po czterech tygodniach prowadzenia CVVHD pojawiła się spontaniczna diureza. Po normalizacji parametrów zapalnych oraz ustąpieniu objawów niewydolności nerek – chory został skierowany do Kliniki Chirurgii Ogólnej w stanie ogólnym dobrym, celem dalszego leczenia.

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>