Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

Polscy studenci medycyny w obliczu cukrzycy / Polish students of medicine in the face of diabetes

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Public health

Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Nazwa Koła usunięta na prośbę Opiekunów Koła
Opiekun pracy/Tutor: Dane Opiekuna usunięte na jego prośbę
Autorzy/Authors: Szymon Suwała (szymonsu88@gmail.com),
Temat/Subject: Polscy studenci medycyny w obliczu cukrzycy / Polish students of medicine in the face of diabetes

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:
According to epidemiological data published by the International Diabetes Federation for the entire world to diabetes affects around 285 million people, and by 2030 this number is expected to grow to over 430 million. Diabetes is undoubtedly a disease of our time, therefore students of medical faculties should have a high diabetes knowledge to expertly diagnose and treat patients suffering from diabetes.

Aim of study:
Aim of this study is to analyze the knowledge of the students of Polish medical faculties upon topic of type 1 diabetes, type 2 diabetes and monogenic diabetes and overall assessment of the students’ perception of the problem of diabetes in Poland.

Methods:
The method for this study is the analysis of an online questionnaire to be completed voluntarily by students of Polish medical faculties (the voluntary selection of respondents). The questionnaire contains the questions about classification, diagnostic and treatment of type 1 diabetes, type 2 diabetes and monogenic diabetes. Study was approved by the Committee of Bioethics, Medical University of Lodz.

Results and conclusions:
To the present day, in the survey was participated 645 Polish medical students – 75,3% of them (n=486) already passed the diabetes classes.
Among the group of students who have passed class of diabetes, 43% of them correctly answered to the question about diagnosis of diabetes based on casual glycemia (n=209), and 39,3% of them correctly answered to the question about diagnosis of diabetes based on fasting plasma glucose (n=194). These results indicate a deficiency in the knowledge of the diagnosis of diabetes among students – this is a very pesimistic image, given that majority of respondents assessed the problem of diabetes in Poland as very important (53.5%, n=345) or extremely important (29.1%, n=188).
78% of students participating in the survey (n=503) knew about the existence of other types of diabetes than type 1 diabetes or type 2 diabetes. The existence of monogenic diabetes knows 70% of the respondents, but the majority of them assessed the problem of monogenic diabetes in Poland just as insignificant (25.1%, n=162) or rather important (58.9%, n=380).
The study is in progress, full results will be presented during the 51th Polish and the 9th International Conference of Student’s Scientific Societies and Junior Doctors „Juvenes pro medicina” Lodz 2013.

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:
Wprowadzenie:
Według danych epidemiologicznych opublikowanych przez Międzynarodową Federację ds. Cukrzycy, na całym świecie na cukrzycę cierpi około 285 milionów ludzi, zaś do roku 2030 liczba ta ma wzrosnąć do ponad 430 milionów. Jest to niewątpliwie choroba naszych czasów, zatem obecni studenci wydziałów lekarskich powinni wykazywać się dużą wiedzą diabetologiczną, by umiejętnie diagnozować i leczyć pacjentów cierpiących na cukrzycę.

Cel pracy:
Celem pracy jest analiza wiedzy polskich studentów wydziałów lekarskich na temat cukrzycy typu 1, typu 2 i cukrzyc monogenowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych ostatnich, a także ogólna ocena postrzegania przez studentów problemu cukrzycy w Polsce.

Metoda:
Metodą badania jest ankieta internetowa wypełniana dobrowolnie przez studentów wydziałów lekarskich, studiujących na polskich uczelniach (samorzutny dobór respondentów). W ankiecie zawarte zostały pytania dotyczące klasyfikacji, diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 1, typu 2 oraz cukrzyc monogenowych. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wyniki i wnioski:
Do dnia dzisiejszego w ankiecie wzięło udział 645 studentów medycyny z całej Polski, z czego 75,3% z nich (n=486) odbywało już zajęcia omawiające zagadnienie cukrzycy.
Spośród grupy studentów, którzy omawiali na zajęciach temat cukrzycy, na pytanie dotyczące diagnostyki cukrzycy na podstawie glikemii przygodnej prawidłowych odpowiedzi udzieliło 43% studentów (n=209), zaś na pytanie dotyczące diagnostyki na podstawie glikemii na czczo – 39,9% studentów (n=194). Wyniki te świadczą o nieusystematyzowaniu wśród studentów wiadomości z zakresu diagnostyki cukrzycy – jest to mało optymistyczny obraz, zwłaszcza że większość ankietowanych ocenia problem w cukrzycy w Polsce jako bardzo istotny (53,5%, n=345) lub niezwykle istotny (29,1%, n=188).
78% studentów biorących udział w ankiecie (n=503) jest świadomych istnieniach innych typów cukrzycy niż typ 1 i typ 2, w tym cukrzyc monogenowych (o ich istnieniu wie 70% badanych studentów, n=451) – większość ankietowanych ocenia jednak problem cukrzyc monogenowych w Polsce zaledwie jako mało istotny (25,1%, n=162) lub dość istotny (58,9%, n=380).
Badanie jest w toku, pełne wyniki zostaną przedstawione podczas 51. Ogólnopolskiej i 9. Międzynarodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy „Juvenes pro medicina” Łódź 2013.

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>