Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

Ocena przygotowania i gotowości do udzielania pierwszej pomocy młodzieży szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i na Litwie. / Evaluation of preparation and awareness for first aid skills in secondary schools in Poland and Lithuania.

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Emergency medicine

Autorzy/Authors: Edyta Krzos (edyta-krzos@wp.pl), Marek Grzegorski
Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi SKN Młodych Menedżerów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi SKN Młodych Menedżerów
Opiekuni pracy/Tutors: dr n. med Dominika Cichońska, dr n. med Dominika Cichońska

Temat/Subject: Ocena przygotowania i gotowości do udzielania pierwszej pomocy młodzieży szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i na Litwie. / Evaluation of preparation and awareness for first aid skills in secondary schools in Poland and Lithuania.

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:

Introduction:
First Aid skills is a very important tool that all individuals either professionals or nonprofessionals should have. 4 minutes is the time at which irreversible changes occur in the brain due to hypoxia. This time is too short to make it possible to help victims by qualified personnel.The advantage of having First-Aid skills is that it can be done in immediately after the occurrence of the incident or even a life threatening situation with a readily available first-aid kit or without special equipment. Implementation of simple lifesaving steps, such as manual airway patency, can prevent disability, death of victims and increase the chances of full recovery.
Aim: Assess first-aid knowledge and attitudes among 400 high school students in Lodz, Szczecinek, Bychawa and Vilnius; taking into account the problems affecting the attitudes of young people about first aid.
Materials and methods:
The research tool was a questionnaire based on first aid topic.Among the 27 questions respondents were asked about the subjective self-assessment of knowledge on first aid skills and their probable behavior in the event of an accident when the victim might need to help, while 10 questions were designed to test their knowledge about first aid.
Conclusion: Studies have shown low self-esteem on first aid skills and unsatisfactory knowledge in this field among the young Polish and Lithuanian. After evaluating 50 questionnaires from Vilnius, more than half of the respondents (26 people) rated their knowledge and first aid skills at sufficient level and 13 people at the good level. The best result of the test contained eight correct answers, which reached only 1 person. The worst result was one correct answer.The authors suggest that the need for systemic solutions to improve the knowledge of the principles and practical skills of first aid among students; and introduction of uniform forms of teaching in schools, that meet current European standards. Progressive and more effective implementation of elements of first-aid training in educational institutions will instill the idea of social responsibility and care to one another.

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:

Wprowadzenie:
Znajomość zasad pierwszej pomocy jest bardzo ważną umiejętnością, którą powinny posiadać nie tylko osoby ustawowo powołane do ratowania życia ludzkiego w ramach obowiązków zawodowych, ale także zwykli ludzie. 4 minuty to czas, po upływie którego dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu w wyniku niedotlenienia. W tak krótkim czasie wręcz niemożliwe jest udzielenie pomocy przez wykwalifikowany personel. Zaletą pierwszej pomocy jest to, że może być wykonywana w bezpośrednim sąsiedztwie czasowym od zaistnienia zagrożenia życia bądź zdrowia przez osobę znajdująca się na miejscu zdarzenia, bez specjalnego wyposażenia sprzętowego. Wykonanie prostych czynności ratujących życie, jak chociażby ręczne udrożnienie dróg oddechowych, może zapobiec kalectwu lub śmierci osób poszkodowanych oraz zwiększyć szanse na pełny powrót do zdrowia.
Cel pracy:

Ocena stanu wiedzy oraz postaw wobec udzielania pierwszej pomocy wśród grupy 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi, Szczecinka i Bychawy oraz Wilna z uwzględnieniem problemów wpływających na postawy młodzieży odnośnie pierwszej pomocy.

Metoda badawcza:
Jako narzędzie badawcze zastosowano autorski kwestionariusz ankiety na temat udzielania pierwszej pomocy. Wśród 27 pytań respondentów pytano min. o subiektywną samoocenę posiadanej wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy oraz postaw w przypadku zaistnienia potrzeby ratowania, natomiast 10 z nich były pytaniami testowymi z pierwszej pomocy.

Wnioski:
Badania wykazały niski poziom samooceny dotyczącej umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz niezadowalający poziom wiedzy z tego zakresu wśród młodzieży polskiej i litewskiej. Ze wstępnej oceny 50 ankiet z Wilna ponad połowa respondentów (26 osób) oceniło swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy na poziomie dostatecznym a 13 na poziomie dobrym. Najlepszym wynikiem z testu było udzielenie 8 prawidłowych odpowiedzi, który osiągnęła tylko 1 osoba. Najniższym wynikiem okazało się udzielenie 1 prawidłowej odpowiedzi. Autorzy sugerują iż konieczne są rozwiązania systemowe w kierunku poprawy znajomości zasad oraz umiejętności praktycznych pierwszej pomocy wśród uczniów oraz wprowadzenie jednolitych form nauczania w szkołach wg aktualnych standardów europejskich. Stopniowe i bardziej efektywne wprowadzanie elementów edukacji pierwszej pomocy w placówkach oświatowych, pozwoli zaszczepić społeczną ideę pomocy drugiej osobie.

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>