Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

“Ocena inercji terapeutycznej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym po transplantacji nerki./Evaluation of therapeutic inertia in patients with arterial hypertension after kidney transplantation”

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Internal medicine

Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Nefrologii,Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Opiekun pracy/Tutor: Dr n. med. I. Kurnatowska, Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Autorzy/Authors: Bliźniewska Katarzyna (kblizniewska@gmail.com), Budzisz Ewa
Temat/Subject: Ocena inercji terapeutycznej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym po transplantacji nerki./Evaluation of therapeutic inertia in patients with arterial hypertension after kidney transplantation

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:
Introduction: Therapeutic Inertia (TI) is defined as the doctor’s failure to initiate or intensify the therapy, when the treatment goals are not achieved. The blood pressure targets in the management of patients with arterial hypertension after kidney transplantation are not well defined and an effective therapy is not always available. In addition there is cumulating evidence from the general hypertensive population that healthcare providers often do not administer an appropriate antihypertensive treatment and TI has been one of the most common reasons of treatment failure.

The aim of our study was to investigate the phenomenon of TI in patients with arterial hypertension after kidney transplantation.

Methods: In order to assess the level of TI, we traced the history of visits in 59 (19F;40M) patients after kidney transplantation (19F; 40M) suffering from arterial hypertension. All of them were treated at the outpatient department by certified transplant nephrologists. Based on the data from 12 visits, we assessed TI ratio and calculated the glomerular filtration rate (GFR). Patients were divided into 3 subgroups according to the stages of Chronic Kidney Disease. This division was performed according to the Guidelines of the Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI).

Results: One third of patients after kidney transplantation had GFR in the range of 45 to 59 ml/min/1.73 m2. Mean GFR in this subgroup was 54.2 ml/min/1.73m2 whereas mean TI ratio was 0.28. The lowest but not significantly different mean TI (0.26) was found in patients with the highest mean GFR values (78.6 ml/min/ 1.73 m2). Only slightly higher mean TI (0.28) was observed in patients in advanced stages of CKD (mean GFR 33.0 ml/min/1,73m2). TI ratio of 0.31 was observed in patients with the moderate renal function impairment (mean GFR 52.1 ml/min/1.73m2). In the whole group GFR did not significantly correlate with TI ratio (r=-0.1,p=0.95)

Conclusions: The lack of an expected increase of therapeutic inertia in patients with higher degree of renal graft function impairment may reflect the high education standards and proper understanding of the phenomenon of blood pressure control and its detrimental effects on renal transplant function among transplant nephrologists.

 

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:

Wstęp: Inercja terapeutyczna (TI) definiowana jest jako zaniechanie wdrożenia lub intensyfikacji leczenia pomimo nieosiągnięcia efektów terapii. Docelowe ciśnienie tętnicze dla chorych po przeszczepieniu nerki cierpiących na nadciśnienie tętnicze nie zostało określone, a obecne metody jego leczenia nie zawsze są skuteczne. Dane z populacji ogólnej chorych na nadciśnienie tętnicze wskazują, iż lekarze często nie stosują odpowiedniego leczenia przeciwnadciśnieniowego, a inercja terapeutyczna jest jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia terapii.Celem pracy było zbadanie zjawiska inercji terapeutycznej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym po transplantacji nerki.
Metody: W celu oceny występowania inercji terapeutycznej, prześledzono dokumentację wizyt 59 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (19 K i 40 M) po przeszczepieniu nerki, pozostających pod opieką nefrologów transplantologów. Na podstawie danych z 12 wizyt, oceniono inercję terapeutyczną oraz obliczono wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR). Badanych pacjentów podzielono na trzy podgrupy względem stopnia zaawansowania przewlekłej choroby nerek (PChN) .
Wyniki: U 1/3 pacjentów po przeszczepieniu nerki filtracja kłębuszkowa wynosiła 45-59 ml/min/ 1,73 m2. Średnia wartość GFR wynosiła 54,2 ml/min/1,73m2 a średni współczynnik TI 0,28. Najniższą, lecz nieznamiennie mniejszą TI (0,26) uzyskano w grupie pacjentów o najwyższym średnim GFR (78,6 ml/min/1,73m2) . Niewiele większą TI (0,28) zaobserwowano u chorych w zaawansowanych stadiach przewleklej choroby nerek (średnie GFR 33,0 ml/min/1,73m2). Wskaźnik TI 0,31 obserwowano u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (GFR 52,1 ml/min/1,73m2). W grupie badanej nie wykazano istotnej korelacji GFR ze wskaźnikime TI (r=0.1,p=0.95).
Wnioski: Brak oczekiwanego wzrostu współczynnika inercji terapeutycznej wśród pacjentów z bardziej zaawansowanym upośledzeniem czynności przeszczepionej nerki może odzwierciedlać wysoki standard edukacji lekarzy nefrologów-transplantologów oraz rozumienie przez nich korzyści z leczenia nadciśnienia tętniczego i jego istotnego wpływu na funkcjonowanie przeszczepionej nerki.

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>