Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ORAZ NATĘŻENIA OBJAWÓW NIEPOŻĄDANYCH U BIORCÓW PRZESZCZEPIONEJ NERKI PRZYJMUJĄCYCH LEKI Z GRUPY INHIBITORÓW KALCYNEURYNY. / EVALUATION OF THE PREVALENCE AND INTENSITY OF SIDE-EFFECTS ASSOCIATED WITH USE OF CALCINEURIN INHIBITORS IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS.

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Internal medicine

Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Opiekun pracy/Tutor: prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki, dr n. med. Anna Zawiasa
Autorzy/Authors: Ewa Porwańska (ewa.porwanska@gmail.com),
Temat/Subject: OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ORAZ NATĘŻENIA OBJAWÓW NIEPOŻĄDANYCH U BIORCÓW PRZESZCZEPIONEJ NERKI PRZYJMUJĄCYCH LEKI Z GRUPY INHIBITORÓW KALCYNEURYNY. / EVALUATION OF THE PREVALENCE AND INTENSITY OF SIDE-EFFECTS ASSOCIATED WITH USE OF CALCINEURIN INHIBITORS IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS.

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:
Background: Kidney transplantation (KTx) is the best option for renal replacement therapy. It not only prolongs life of patients with end-stage kidney disease, but also significantly improves the quality of life when compared to dialysis. Calcineurin inhibitors (CNI) are a mainstay of the immunosuppressive therapy after KTx, but their use is associated with many side effects which can adversely affect patients’ quality of life.
Aim: Analysis of the prevalence of the symptoms typically related to a long term immunosuppressive treatment with CNI and the quality of life after KTx.
Material and methods: 35 patients after KTx completed the questionnaire based on The End-Stage Renal Disease Symptom Checklist – Transplantation Module (ESRD-SCL®) at 1 week, 3 months and 6 months after transplantation and introduction of CNI therapy.
Results: There was a statistically significant (p<0.05) decrease in the prevalence of 13 CNI side effects and increase in frequency of 2 side effects. A statistically significant (p<0.05) improvement in the quality of life in KTx patients was observed after 3 and 6 months after KTx, considering physical fitness, activities of daily living and travelling.
Conclusions: Chronic use of calcineurin inhibitors after kidney transplantation is associated with a steady reduction of the prevalence of a majority of typical reported side-effects.

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:
Wstęp: Przeszczepienie nerki jest uważane za najlepszą metodę leczenia nerkozastępczego. Nie tylko wydłuża ono przeżycie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, ale również istotnie poprawia ich jakość życia w porównaniu z dializoterapią. Stosowanie leków immunosupresyjnych z grupy inhibitorów kalcyneuryny (CNI) po przeszczepieniu nerki jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania graftu, z drugiej jednak strony leki te dają liczne działania niepożądane mogące wpływać na jakość życia pacjentów.
Cel: Analiza dolegliwości odczuwanych przez pacjentów związanych z przewlekłym przyjmowaniem leków z grupy inhibitorów kalcyneuryny oraz jakości życia pacjentów po przeszczepieniu nerki.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 35 pacjentów po przeszczepieniu nerki, którzy wypełnili ankietę opartą na The End-Stage Renal Disease Symptom Checklist – Transplantation Module (ESRD-SCL®) w trzech punktach czasowych (1 tydzień, 3 miesiące i 6 miesięcy po rozpoczęciu terapii CNI). Analizowano częstość i natężenie typowych objawów niepożądanych stosowania inhibitorów kalcyneuryny oraz innych czynników wpływających na jakość życia.
Wyniki: Zanotowano istotny statystycznie (p<0,05) spadek częstości występowaniu 13 objawów niepożądanych występujących podczas stosowania CNI oraz zwiększenie częstości występowania 2 objawów niepożądanych. Wykazano też istotną statystycznie (p<0,05) poprawę jakości życia pacjentów po przeszczepieniu nerki wraz z upływem czasu od zabiegu, w zakresie sprawności fizycznej, czynności dnia codziennego oraz podróżowania.
Wnioski: W czasie długotrwałego stosowania inhibitorów kalcyneuryny dochodzi do zmniejszenia częstości występowania większości objawów niepożądanych typowo związanych ze stosowaniem tej grupy leków.

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>