Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

Objawy niedoboru witaminy D u dzieci w wieku przedszkolnym. /Symptoms of Vitamin D Deficiency in Population of Pre-school Children.

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Paediatrics

Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Opiekun pracy/Tutor: dr n. med. Jolanta Karalus
Autorzy/Authors: Łukasz Jabłoński (lukasz050@gmail.com), Karolina Karpowicz, Przemysław Pakosiński
Temat/Subject: Objawy niedoboru witaminy D u dzieci w wieku przedszkolnym. /Symptoms of Vitamin D Deficiency in Population of Pre-school Children.

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:
Łukasz Jabłoński, Karolina Karpowicz, Przemysław Pakosiński
Symptoms of Vitamin D Deficiency in Population of Pre-school Children.
Scientific Pediatric Circle
Tutor: dr n. med. Jolanta Karalus
Department of Pediatrics Propedeutics and Metabolic Bone Disease.
Director of clinic: Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
Prevention of vitamin D deficiency should be carried out in childhood from October to May, but it is not always strictly followed. Symptoms of vitamin D deficiency in the childhood population are bone pains, bone deformities, fractures, and in the youngest profuse sweating, delayed overgrowing of the front fontanelle and delayed teething.
The aim of this study was to evaluate the prevalence of symptoms of vitamin D deficiency among pre-school children, and prevention of this vitamin deficiency.
Patients and test methods
The study was retrospective. The analysis included 77 children aged 2.5 – 6.5 years, hospitalized in the Department of Pediatrics Propedeutics and Metabolic Bone Diseases in 2008-2012. Based on the results contained in this document, attempt to assess the presence of vitamin D deficiency symptoms, which correlated with the results of additional tests such as vitamin D (25OHD), and the parathyroid hormone.
Results
In 31 children the questionnaire revealed presence of chronic diseases, which could affect the symptoms of vitamin D deficiency (food allergy, celiac disease, type I diabetes). The remaining 46 were found to be healthy before their hospitalization.
In 39 children occurred bone pain, in 27 fractures, in 38 bone deformities. There was no significant correlation between clinical symptoms and concentration of 25OHD or PTH wheraes in children with vitamin D deficiency were more frequently affected by fractures than the ones with normal concentration of 25OHD. The average concentration of vitamin D in serum was 32.5 ng/ml. A properly conducted prevention of vitamin D deficiency was found in 35 children, whereas 42 children did not receive a prophylactic dose of vitamin D, except during early infancy.
Conclusions
1. The most common symptoms of vitamin D deficiency in children of pre-school age were lower limb pain and bone deformities attesting a long-term deficiency of this vitamin
2. Half of the preschool children turned out to have vitamin D deficiency
3. It may be assumed that vitamin D deficiency resulted from improperly conducted prophylaxis, since medical orders were followed only in 45% of children.

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:
Łukasz Jabłoński, Karolina Karpowicz, Przemysław Pakosiński
Objawy niedoboru witaminy D u dzieci w wieku przedszkolnym
Opiekun: dr n. med. Jolanta Karalus
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół

Profilaktyka niedoboru witaminy D powinna być prowadzona w wieku rozwojowym od października do maja, jednak nie zawsze jest ona przestrzegana. Objawami niedoboru witaminy D u dzieci są bóle i deformacje kostne, złamania kości, a u najmłodszych zwiększona potliwość skory, opóźnione zarastanie ciemienia przedniego, opóźnione ząbkowanie.
Celem pracy była ocena występowania objawów niedoboru witaminy D wśród dzieci przedszkolnych i przestrzegania zasad profilaktyki niedoboru tej witaminy.
Pacjenci i metody badań
Badanie miało charakter retrospektywny. Do analizy włączono dokumentację medyczną 77 dzieci w wieku 2,5-6,5 lat hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości. Na podstawie wyników zawartych w tej dokumentacji podjęto próbę oceny obecności objawów niedoboru witaminy D; objawy te korelowano z wynikami badań dodatkowych tj. stężenie witaminy D (25OHD) oraz parathormonu.
Wyniki
U 31 dzieci w wywiadzie była stwierdzona obecność chorób przewlekłych, które mogły wpływać na objawy niedoboru witaminy D (tj. alergia pokarmowa, celiakia, cukrzyca I typu). Pozostałe 46 dzieci przed przyjęciem do Kliniki uznano za zdrowe.
Bóle kości zgłaszało 39 dzieci, złamania kości były obecne u 27 a deformacje kostne u 38 dzieci. Nie stwierdzono istotnych korelacji między objawami klinicznymi a stężeniem 25OHD ani PTH. Natomiast u dzieci z niedoborem witaminy D częściej występowały złamania kości niż u dzieci z prawidłowym stężeniem 25OHD w surowicy. Średnie stężenie witaminy D w surowicy wynosiło 32,5 ng/ml. Prawidłowo prowadzona profilaktyka niedoboru witaminy D stwierdzona była u 35 dzieci, a aż 42 dzieci nie otrzymywało witaminy D w dawkach profilaktycznych z wyjątkiem okresu wczesno niemowlęcego.
Wnioski
1. Najczęstszymi objawami niedoboru witaminy D u dzieci w wieku przedszkolnym były dolegliwości bólowe kończyn dolnych oraz deformacje kostne, które mogłyby świadczyć o długotrwałym niedoborze tej witaminy
2. U połowy dzieci w wieku przedszkolnym był rozpoznany niedobór witaminy D
3. Można przypuszczać ze główną przyczyną niedoboru witaminy D jest nieprawidłowo prowadzona profilaktyka gdyż zalecenia były przestrzegane tylko u 45 % dzieci

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>